جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://tanafosesobh.persianblog.ir/post/73
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  
وبلاگ تنفس صبححاجی فیروزحاجی فیروز گروهی بودند که از دوران ارباب نوکری . حرمسراداری و خواجه سرا نگه داری به وجود آمده بود ، به این خاطر که چون آزاد و یا رانده شده و یا تشکیلات اربابانشان بهم ریخته بی سر و سامان میشدند ، بناچار بخاطر بی موئی صورت و سیاهی چهره و نداشتن بعضی از مخرج های حروف مورد مسخره ی مردم قرار گرفته امر معاش میکردند ، تا لوطی دنبک زن های دوره گرد و مطرب های روحوضی به جذابیت و جلب قلوب و پول سازیشان پی برده ، اول لوطی ها و بعد مطرب ها که آموزششان داده به کار مسخرگیشان واداشتند و با از میان رفتن تدریجی شان خود ، با سیاه کردن چهره و پوشیدن لباس سرخ و برگرداندن زبان ، با نام سیاه و حاجی فیروز مقلدشان گشتند.لباس سرخ به خاطر نشاط بخشی و نام فیروز یکی از اسامی بعد از خریده شدنشان که صاحبانشان به خاطر شگون به رویشان میگذاشتند ، مانند: مبارک ، سعادت ، شربت ، بشیر ، زمرد  و الماس و یاقوت و امثال آن که یکی از آنها هم فیروز و حاجی فیروز بود . حاجی آن نیز که از همراهیشان با اربابانشان در سفر حج نصیبشان شده بود و بغیر آن و نرفتن مکه هم که در پیری به  پاداش خدمتگزاریشان تفویضشان شده بود.  حاجی فیروزها از روز دوم عید به گرد کوچه و بازار براه افتاده ، تا آخر روز سیزدهم نوروز نمایششان به آخر میرسید ، با اشعار زیر که همراه دنبک بصورت تک نفره جلوی افراد خوانده و رقصیده شاهی و صد دیناری میگرفتند:ارباب خودم سَرامُ بَریکم                      ارباب خودم سرتو بارا کنارباب خودم بزبز قندی                         ارباب خودم چرا نمیخندیارباب خودم سیا رو نیگا کن                  چسمات میبینه شکر خدا کنبالارو نبین چشی زیر پا کن                   خدا بهت داده یاد فقرا کنو به همچنین:ارباب خودم سرام و بریکم                   ارباب خودم سرتو بارا کن      نوروز اومده بوسی به لبیکم            وخت ماچ بوسه س ماچی به لپیکم   ارباب خودم بــــــــزبـــــــــز قندی               دنیا دو روزه چرا نمیخــــــــــــــــندیبگو چرا نمیرخصــــــــــــــــــــــــی                 بگو چرا نمیخنـــــــــــــــــــــدی؟

و با هر جمله ی شعر که با زدن به تنبک یا داریه (دایره) به سبکی نسیم و جنبش موج به جست و خیز و پیچ و خم و پس و پیش و دولا و راست شدن و کج و معوج نمودن اندام و چهره و عضلات خود برآمده حاضران را مسرور میساختند، تا کم کم نسل آنان نیز در عقب سیاه های واقعی رو به انقراض نهاده ، به تدریج که سیاه های بی مزه و بی مزه تر روی کار آمده ، همراه طول زمان عرض وجود که از پیش از عید وارد کار شده تا هفته بعد آن که به عوض کار اخاذی میکردند.


کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز