جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://asheghanegoo.persianblog.ir/post/43
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  
وبلاگ ماه و ستارهعید در سکوت....   عید را باد خبر آوردهعید را در عبور از سرماخورشید خبر آوردهمن این چنین عید را معنا می کنمع : یعنی عبادتی : یعنی یار د : یعنی دیرینه آری عید یعنی :عبادت یاری دیرینه در زیباترین حسی تو را می ستایم تو معبود من هستی و من بی هیچ چشم داشتی  تورا می ستایم تو به من آموختی در پس هر سردی و سپیدیامید جاریست ویک شکوفه هم میتواند بهار باشد ...عید برای برخی معنای دیگری هم داردع : یعنی عبور ی : یعنی یکد : دل آری عبور از یک دلی که مست نگاه توست وتو... ...وتو بی تفاوت از کنارش می گذری  پیرزنی را دیدم ...دل او دریا بود...... اما چقدر تنها بودپارسال در خانه... امسال در خانه ... پارسال خانه خود...امسال خانه مهر... چه تفاوت هایی... سخنش آغاز شد به نام خدای بیکسانگفت نامش لیلی ست و سه غنچه دارد ...گفتم غنچه؟!گفت غنچه هام گل شده انددو پسر یک دختر آه سردی سر دادچهره اش گریان شد با چارقدش اشکانش را پاک کرد هیچ نگفت ...از سه فرزندش پرسیدمخنده ای از سر شوق سر داد گفت خوبند ... ... هشت ماه است که من آنها رادر تصور دارم گفتمش غنچه هایت ، خارند...چهره اش تلخ شد وگفت نه...گفتم چرا ؟گفت من مادرم! و مادر عاشق فرزندش است و همه ناسپاسیش را سپاسگزاری میبیند گفتم چه دعایی برای غنچه هایت داری؟ گفت:شاد باشند ودل گرم و هیچ وقت تنها نباشند و این شعر راخواند:    زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست        هر کسی نغمه خود خواند واز صحنه رود               صحنه پیوسته به جاست                    خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد...                                                                        (مصاح )  


کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز