جشنواره اینترنتی نوروز

مسابقه و جشن اینترنتی وبلاگنویسی نوروز 87

http://kakhe_apadana.persianblog.ir/post/38
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧  
وبلاگ کاخ آپاداناوارد شد و مستقیم به سمت کیوسک اطلاعات حرکت کرد،یک برگه از حرکت قطارها را به دست گرفت و وارد ایستگاه شد. روی نیمکت همیشگی نشست و شاخه ی گل رز را در کنارش گذاشت .نگاهی به برگه دستش کرد و مداد را با آب دهانش خیس کرد.اولین قطار باید تا دو دقیقه دیگر میرسید.وآمد با همان صدای همیشگیشدوباره مداد را باآب دهانش خیس کرد،و یک علامت زد میداتست که امروز می آید یعنی باید می آمد .ترن بعدی درست راس ساعت وارد شد. و او دوباره با همان عادت همیشگی مداد را خیس کرد و علامت زد.آدمها از کنارش می گذشتند بعضی از سر کنجکاوی نگاهی می انداختند و بعضی بدون هیچ عکس العملی بی تفاوت رد می شدند.ترنی دیگر رسیده بود و علامتی دیگر در گوشه ای از صفحه نقش بست نگاهی به ساعت ایستگاه انداخت بلند شد ترن با صدای همیشگیش وارد شد کاغذ و برگه را روی صندلی گذاشت .به گل نگاهی انداختو نگاهی به کوپه ها کرد باید امروز میامد دیروز دیده بودش .امده بود خودش بود باید می رفت باید دنبالش میکرد . گرچه میدانست این گشتن خیلی مدت میبرد.به سمت ترن حرکت کرد ازکنار هم گذشتند دربها بسته شد و او از شیشه به بیرون نگاه کرد چشمانش تا انتهای ترن را دنبال کرد . کاغذ را برداشت وبا آب دهانش مداد را خیس کرد و اخرین ساعت را علامت زد.گل را برداشت کاغذ را مچاله کردو از ایستگاه خارج شد .
کلمات کلیدی: جشنواره اینترنتی نوروز ،کلمات کلیدی: نوروز