http://samh412.persianblog.ir/post/116

وبلاگ از هر دری سخنی  سفرنامه نوروز(2) خمین: خمین زادگاه اما م خمینی در فاصله حدود 60کیلومتری محلات قرار دارد اما با این که به نظر می آید به علت زادگاه امام خمینیشهر اوضاع خوبی داشته باشد با محلا ت از نظر توجه قابل مقایسه نیست و معلوم می شودبه شهر آنچنان نرسیده اند. میزبان ما در ابتدا ما را به منطقه تفریحی (کوهسنگی ) برد که متاسفانه  مکانی  تمیزی نبود و.........  نشان می داد که به این منطقه تفریحی این شهر هم توجه کافی نشده استبعد از آن بهبیت تاریخی امام رفتیم. این بیت که محل زندگی جد ؛ پدر و خود امام بوده است در مرکز شهر خمین قراردارد ومکانی است تاریخی . این بیت از سه حیاط که از یک زیر زمین بسیار تودر تو و یکطبقه تشکیل شده است. و داری برج وباروی بوده است که یکی از برج ها هنوز پا بر جاستو بطور کلی حکایت می کنند که خانواده امام از حوزه نفوذ قابل توجه برخوردار بودهاند که دارای چنین خانه و مان زندگی بوده اند.اصفهان: برای رسیدن از اصفهان از شهر گلپایگان عبور کردیم شهری که لبنیات و کباب آن معروفیتخاصی دارد اما خب ماز از هردو آن نتواستیم استفاده بکنیم . نزدیک ظهر به اصفهانرسیدم موج رادیو را گوش می کردیم که اعلام می کرد امسال با تدابیری که اندیشه شدهاست ترافیک چندانی در شهر اصفهان نداریم و..... اما ما که به محظ رسیدن به هستهمرکزی شهر گرفتار ترافیکی شدیم که یک ساعت نیم فقط یک و نیم کیلومتر را رفتیم . بهرجهت کمی از اذان گذشته بود برای ادا نماز به مساجد اطراف میدان نقش جهان رفتیم ودیدم که مساجد در اصفهان کارکرد خودش را از دست داده است و تبدیل به موزه شده ومردم باید بلیط بگیرند و فقط تماشا کنند. آدرسی را در جلوی در زده بود که برایخواندن نماز باید به انتهای بازار بروید .پرسان پرسان آنجا را پیدا کردیم در یکمکان قدیمی که واقعا کثیف و بوی بدی میداد می بایست نماز را می خواندیم. با خود فکرمی کردم چرا ما اینقدر به مکان نماز بی اهمیت هستیم آیا آنانی که آن مساجد زیبا راساخته اند نیت شان جز این بوده است که برای نماز باشد چرا الان ما برای گرفتن کمیپول مسلمانی یمان را زیر سوال می بریم. مگر نماز این قدر کم اهمیت شده که در چنانمکان یهای باید خوانده شود. اصفهانی های عزیز فکر کنید آیا درست است  که مثلا مسجد گوهرشاد- که قدیمی تر و زیبا تر ازآن مساحد است- را همپولی کنیم و بگویم میراث فرهنگی است و برای دیدن آن پول باید بدهید . شاید اگر حرماما رضا هم در اصفهان بود باید برای رفتن بلیط تهیه میشد شاید.  

/ 0 نظر / 30 بازدید